Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: HARTEVELD TOTAAL BOUW

HARTEVELD TOTAAL BOUW ONLINE IS ONDERDEEL VAN :

Harteveld Totaal Bouw
Boezemweg 2W
2641KH Pijnacker

KVK: 70343985
BTW-nr: 858277190

Harteveld Totaal Bouw houdt zich bezig met de montage en in- en verkoop van sanitaire artikelen als baden, whirlpoolsystemen douche- en stoomcabines en aanverwante artikelen. Verder ook nog keukens en bijbehorende montage, montage van electra en service verlening, verkoop van interieur artikelen en montage daarvan.

De door Harteveld Totaal Bouw geleverde producten worden met een van de producent afkomstige gebruiksaanwijzing aan de wederpartij geleverd. Installatie c.q. montage vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
Plaatsing/installatie van door Harteveld Totaal Bouw geleverde producten dienen altijd door een erkend en deskundig installateur te geschieden of door Harteveld Totaal Bouw zelf.

Het installeren door een niet-deskundige en/of het niet strikt volgen van de gebruiksaanwijzing kan levensgevaarlijk zijn en tot (dodelijke) ongelukken leiden.

ARTIKEL 1: UITLEG BEGRIPPEN
Gebruiker (van de algemene voorwaarden): Harteveld Totaal Bouw
Wederpartij: De opdrachtgever/koper/wederpartij van Harteveld Totaal Bouw
Consument: Uitsluitend wordt bedoeld de wederpartij van Harteveld Totaal Bouw zijnde de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van Harteveld Totaal Bouw.
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.
3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN
1.Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging Harteveld Totaal Bouw en met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid bin­dend.

2.Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Harteveld Totaal Bouw een bestelling of opdracht op levertijd en financiële aspecten heeft beoordeeld en vervolgens schriftelijk of mondeling heeft bevestigd.
Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen 8 dagen na dagtekening daarvan bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover de verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

3.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Harteveld Totaal Bouw bindend.

ARTIKEL 5: PRIJZEN
1. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering vanaf het bedrijf van Harteveld Totaal Bouw en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, exclusief laden en lossen en exclusief omzetbelasting.
2. Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door Harteveld Totaal Bouw vatbaar.
3. Indien zich na offerte of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Harteveld Totaal Bouw kostprijs leidt, heeftHarteveld Totaal Bouw het recht de schriftelijk bevestigde en overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was. Onder prijsbepalende factoren vallen in elk geval prijsverhogingen als gevolg van verhoging van kosten en / of arbeidsvoorwaarden, van verzekeringspremies, van valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten of overheidslasten, alsmede al die gevallen waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken.
4. Indien de afnemer van Harteveld Totaal Bouw een consument is, worden prijzen waar mogelijk opgegeven of overeengekomen inclusief BTW en geeft uitoefening van de in lid 2 genoemde bevoegdheid binnen drie maanden na contractsluiting, de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen veertien dagen na datum van mededeling van de verhoging door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN
De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge­komen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 7: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN
1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe­den moeten zijn verricht, gelden als opgegeven bij benadering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werk­zaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen, danwel betaling op te schorten.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 8: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ADVIES
1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van advieswerkzaamheden, in de ge­wenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden op te schorten tot het moment dat de we­derpar­tij aan de in het vorige lid genoemde verplich­ting zal hebben vol­daan.
3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor gevol­gen voort­vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.
4. De wederpartij zal de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
5. De gebruiker zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 9: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van een door de gebruiker aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 10: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico`s behoor­lijk te verzekeren.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
3. Indien emballage beschadigd is, incompleet is, of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
4. Indien het – ter beoordeling van de gebruiker – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 12: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht of te worden aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief / begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken en/of beëindiging van de werkzaamheden, danwel nadat onvolkomenheden en/of gebreken redelijkerwijs hadden kunnen zijn ontdekt, aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
5. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
7. Omruiling van producten en/of onderdelen daarvan vindt alleen plaats na retourzending in complete en onbeschadigde verpakking.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
9. Wederpartij ontvangt nimmer geld geld terug, maar ontvang een tegoedbon ten hoogte van het factuur bedrag minus de gemaakte kosten, zoals retourkosten.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Door de fabrikant van de producten van Harteveld Totaal Bouw wordt bij die producten een standaard gebruiksaanwijzing geleverd. Harteveld Totaal Bouw staat niet in voor de volledigheid en juistheid van voornoemde gebruiksaanwijzing en aanvaard daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
2. Harteveld Totaal Bouw is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste installatie van de producten van Harteveld Totaal Bouw.
3. Harteveld Totaal Bouw is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, indien afnemer en/of derden aan de geleverde producten reparaties verricht; daaraan veranderingen aanbrengt, deze gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze geschikt of bestemd zijn; deze overbelast of anderszins onjuist zijn gebruikt.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden is de aansprakelijkheid van Harteveld Totaal Bouw, dan wel haar vennoten (bestuurders inbegrepen), alsmede haar werknemers, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Harteveld Totaal Bouw gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Harteveld Totaal Bouw onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt.
5. De termijn waarbinnen Harteveld Totaal Bouw tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken is in geval van de wederpartij niet zijnde een consument beperkt tot zes maanden gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
7. Op de door Harteveld Totaal Bouw geproduceerde en/of geleverde zaken bestaat een garantie conform het bij de geleverde zaken afgegeven garantiecertificaat; de voorwaarden waaronder de garantie wordt verstrekt, maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
8. De wederpartij verliest haar rechten jegens Harteveld Totaal Bouw , is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Harteveld Totaal Bouw tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met bijgeleverde instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de bijgeleverde instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Harteveld Totaal Bouw zijn verschaft en/of voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harteveld Totaal Bouw.

ARTIKEL 14: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
C. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De gebruiker is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke.
2. De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten – openbaarmaking of overdracht van gege­vens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT
1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING
1A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
1B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de koopsom c.q. overeengekomen prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
5. De wederpartij zal nimmer geld retour krijgen, maar een tegoedbon ontvangen van de factuurwaarde minus kosten zoals annuleringskosten en retourkosten. Deze kan weer ingeleverd worden bij een volgende order.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Vakmanschap en communicatie op maat

Vraag nu een offerte aan!

Bij Harteveldtotaalbouw.nl begrijpen we uw wensen en specificaties. Vraag nu een offerte aan en ontdek onze scherpe prijzen voor uw bouwproject!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Selecteer het type bouwproject*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scan de code